शिव_सहस्त्रनाम–
शिव सहस्त्रनाम—
ॐ स्थिराय नमः॥
ॐ स्थाणवे नमः॥
ॐ प्रभवे नमः॥
ॐ भीमाय नमः॥
ॐ प्रवराय नमः॥
ॐ वरदाय नमः॥
ॐ वराय नमः॥
ॐ सर्वात्मने नमः॥
ॐ सर्वविख्याताय नमः॥
ॐ सर्वस्मै नमः॥
ॐ सर्वकाराय नमः॥
ॐ भवाय नमः॥
ॐ जटिने नमः॥
ॐ चर्मिणे नमः॥
ॐ शिखण्डिने नमः॥ ॐ सर्वांङ्गाय नमः॥ ॐ सर्वभावाय नमः॥ ॐ हराय नमः॥ ॐ हरिणाक्षाय नमः॥ ॐ सर्वभूतहराय नमः॥
ॐ प्रभवे नमः॥ ॐ प्रवृत्तये नमः॥ ॐ निवृत्तये नमः॥ ॐ नियताय नमः॥ ॐ शाश्वताय नमः॥ ॐ ध्रुवाय नमः॥ ॐ श्मशानवासिने नमः॥ ॐ भगवते नमः॥ ॐ खेचराय नमः॥ ॐ गोचराय नमः॥
ॐ अर्दनाय नमः॥ ॐ अभिवाद्याय नमः॥ ॐ महाकर्मणे नमः॥ ॐ तपस्विने नमः॥ ॐ भूतभावनाय नमः॥ ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः॥ ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः॥ ॐ महारूपाय नमः॥ ॐ महाकायाय नमः॥ ॐ वृषरूपाय नमः॥
ॐ महायशसे नमः॥ ॐ महात्मने नमः॥ ॐ सर्वभूतात्मने नमः॥ ॐ विश्वरूपाय नमः॥ ॐ महाहनवे नमः॥ ॐ लोकपालाय नमः॥ ॐ अंतर्हितात्मने नमः॥ ॐ प्रसादाय नमः॥ ॐ हयगर्दभाय नमः॥ ॐ पवित्राय नमः॥ (5.)
ॐ महते नमः॥ ॐ नियमाय नमः॥ ॐ नियमाश्रिताय नमः॥ ॐ सर्वकर्मणे नमः॥ ॐ स्वयंभूताय नमः॥ ॐ आदये नमः॥ ॐ आदिकराय नमः॥ ॐ निधये नमः॥ ॐ सहस्राक्षाय नमः॥ ॐ विशालाक्षाय नमः॥ ॐ सोमाय नमः॥ ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः॥ ॐ चंद्राय नमः॥ ॐ सूर्याय नमः॥ ॐ शनये नमः॥ ॐ केतवे नमः॥ ॐ ग्रहाय नमः॥ ॐ ग्रहपतये नमः॥ ॐ वराय नमः॥ ॐ अत्रये नमः॥ ॐ अत्र्यानमस्कर्त्रे नमः॥ ॐ मृगबाणार्पणाय नमः॥ ॐ अनघाय नमः॥ ॐ महातपसे नमः॥ ॐ घोरतपसे नमः॥ ॐ अदीनाय नमः॥ ॐ दीनसाधककराय नमः॥ ॐ संवत्सरकराय नमः॥ ॐ मंत्राय नमः॥ ॐ प्रमाणाय नमः॥ ॐ परमन्तपाय नमः॥ ॐ योगिने नमः॥ ॐ योज्याय नमः॥ ॐ महाबीजाय नमः॥ ॐ महारेतसे नमः॥ ॐ महाबलाय नमः॥ ॐ सुवर्णरेतसे नमः॥ ॐ सर्वज्ञाय नमः॥ ॐ सुबीजाय नमः॥ ॐ बीजवाहनाय नमः॥ ॐ दशबाहवे नमः॥ ॐ अनिमिषाय नमः॥ ॐ नीलकण्ठाय नमः॥ ॐ उमापतये नमः॥ ॐ विश्वरूपाय नमः॥ ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः॥ ॐ बलवीराय नमः॥ ॐ अबलोगणाय नमः॥ ॐ गणकर्त्रे नमः॥ ॐ गणपतये नमः॥ (.00)
ॐ दिग्वाससे नमः॥ ॐ कामाय नमः॥ ॐ मंत्रविदे नमः॥ ॐ परममन्त्राय नमः॥ ॐ सर्वभावकराय नमः॥ ॐ हराय नमः॥ ॐ कमण्डलुधराय नमः॥ ॐ धन्विते नमः॥ ॐ बाणहस्ताय नमः॥ ॐ कपालवते नमः॥ ॐ अशनिने नमः॥ ॐ शतघ्निने नमः॥ ॐ खड्गिने नमः॥ ॐ पट्टिशिने नमः॥ ॐ आयुधिने नमः॥ ॐ महते नमः॥ ॐ स्रुवहस्ताय नमः॥ ॐ सुरूपाय नमः॥ ॐ तेजसे नमः॥ ॐ तेजस्करनिधये नमः॥
ॐ उष्णीषिणे नमः॥ ॐ सुवक्त्राय नमः॥ ॐ उदग्राय नमः॥ ॐ विनताय नमः॥ ॐ दीर्घाय नमः॥ ॐ हरिकेशाय नमः॥ ॐ सुतीर्थाय नमः॥ ॐ कृष्णाय नमः॥ ॐ श्रृगालरूपाय नमः॥ ॐ सिद्धार्थाय नमः॥
ॐ मुण्डाय नमः॥ ॐ सर्वशुभंकराय नमः॥ ॐ अजाय नमः॥ ॐ बहुरूपाय नमः॥ ॐ गन्धधारिणे नमः॥ ॐ कपर्दिने नमः॥ ॐ उर्ध्वरेतसे नमः॥ ॐ उर्ध्वलिंगाय नमः॥ ॐ उर्ध्वशायिने नमः॥ ॐ नभस्थलाय नमः॥ ॐ त्रिजटाय नमः॥ ॐ चीरवाससे नमः॥ ॐ रूद्राय नमः॥ ॐ सेनापतये नमः॥ ॐ विभवे नमः॥ ॐ अहश्चराय नमः॥ ॐ नक्तंचराय नमः॥ ॐ तिग्ममन्यवे नमः॥ ॐ सुवर्चसाय नमः॥ ॐ गजघ्ने नमः॥ (150)
ॐ दैत्यघ्ने नमः॥ ॐ कालाय नमः॥ ॐ लोकधात्रे नमः॥ ॐ गुणाकराय नमः॥ ॐ सिंहसार्दूलरूपाय नमः॥ ॐ आर्द्रचर्माम्बराय नमः॥ ॐ कालयोगिने नमः॥ ॐ महानादाय नमः॥ ॐ सर्वकामाय नमः॥ ॐ चतुष्पथाय नमः॥ ॐ निशाचराय नमः॥ ॐ प्रेतचारिणे नमः॥ ॐ भूतचारिणे नमः॥ ॐ महेश्वराय नमः॥ ॐ बहुभूताय नमः॥ ॐ बहुधराय नमः॥ ॐ स्वर्भानवे नमः॥ ॐ अमिताय नमः॥ ॐ गतये नमः॥ ॐ नृत्यप्रियाय नमः॥ ॐ नृत्यनर्ताय नमः॥ ॐ नर्तकाय नमः॥ ॐ सर्वलालसाय नमः॥ ॐ घोराय नमः॥ ॐ महातपसे नमः॥ ॐ पाशाय नमः॥ ॐ नित्याय नमः॥ ॐ गिरिरूहाय नमः॥ ॐ नभसे नमः॥ ॐ सहस्रहस्ताय नमः॥ ॐ विजयाय नमः॥ ॐ व्यवसायाय नमः॥ ॐ अतन्द्रियाय नमः॥ ॐ अधर्षणाय नमः॥ ॐ धर्षणात्मने नमः॥ ॐ यज्ञघ्ने नमः॥ ॐ कामनाशकाय नमः॥ ॐ दक्षयागापहारिणे नमः॥ ॐ सुसहाय नमः॥ ॐ मध्यमाय नमः॥ ॐ तेजोपहारिणे नमः॥ ॐ बलघ्ने नमः॥ ॐ मुदिताय नमः॥ ॐ अर्थाय नमः॥ ॐ अजिताय नमः॥ ॐ अवराय नमः॥ ॐ गम्भीरघोषाय नमः॥ ॐ गम्भीराय नमः॥ ॐ गंभीरबलवाहनाय नमः॥ ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः॥ (.00)
ॐ न्यग्रोधाय नमः॥ ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः॥ ॐ विभवे नमः॥ ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः॥ ॐ महाकायाय नमः॥ ॐ महाननाय नमः॥ ॐ विश्वकसेनाय नमः॥ ॐ हरये नमः॥ ॐ यज्ञाय नमः॥ ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः॥ ॐ तीक्ष्णतापाय नमः॥ ॐ हर्यश्वाय नमः॥ ॐ सहायाय नमः॥ ॐ कर्मकालविदे नमः॥ ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः॥ ॐ यज्ञाय नमः॥ ॐ समुद्राय नमः॥ ॐ वडमुखाय नमः॥ ॐ हुताशनसहायाय नमः॥ ॐ प्रशान्तात्मने नमः॥ ॐ हुताशनाय नमः॥ ॐ उग्रतेजसे नमः॥ ॐ महातेजसे नमः॥ ॐ जन्याय नमः॥ ॐ विजयकालविदे नमः॥ ॐ ज्योतिषामयनाय नमः॥ ॐ सिद्धये नमः॥ ॐ सर्वविग्रहाय नमः॥ ॐ शिखिने नमः॥ ॐ मुण्डिने नमः॥ ॐ जटिने नमः॥ ॐ ज्वालिने नमः॥ ॐ मूर्तिजाय नमः॥ ॐ मूर्ध्दगाय नमः॥ ॐ बलिने नमः॥ ॐ वेणविने नमः॥ ॐ पणविने नमः॥ ॐ तालिने नमः॥ ॐ खलिने नमः॥ ॐ कालकंटकाय नमः॥ ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः॥ ॐ गुणबुद्धये नमः॥ ॐ लयाय नमः॥ ॐ अगमाय नमः॥ ॐ प्रजापतये नमः॥ ॐ विश्वबाहवे नमः॥ ॐ विभागाय नमः॥ ॐ सर्वगाय नमः॥ ॐ अमुखाय नमः॥ ॐ विमोचनाय नमः॥ (250)
ॐ सुसरणाय नमः॥ ॐ हिरण्यकवचोद्भाय नमः॥ ॐ मेढ्रजाय नमः॥ ॐ बलचारिणे नमः॥ ॐ महीचारिणे नमः॥ ॐ स्रुत्याय नमः॥ ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः॥ ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः॥ ॐ व्यालरूपाय नमः॥ ॐ गुहावासिने नमः॥ ॐ गुहाय नमः॥ ॐ मालिने नमः॥ ॐ तरंगविदे नमः॥ ॐ त्रिदशाय नमः॥ ॐ त्रिकालधृगे नमः॥ ॐ कर्मसर्वबन्ध-विमोचनाय नमः॥ ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः॥ ॐ युधि शत्रुवानाशिने नमः॥ ॐ सांख्यप्रसादाय नमः॥ ॐ दुर्वाससे नमः॥ ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः॥ ॐ प्रस्कन्दनाय नमः॥ ॐ विभागज्ञाय नमः॥ ॐ अतुल्याय नमः॥ ॐ यज्ञविभागविदे नमः॥ ॐ सर्वचारिणे नमः॥ ॐ सर्ववासाय नमः॥ ॐ दुर्वाससे नमः॥ ॐ वासवाय नमः॥ ॐ अमराय नमः॥ ॐ हैमाय नमः॥ ॐ हेमकराय नमः॥ ॐ अयज्ञसर्वधारिणे नमः॥ ॐ धरोत्तमाय नमः॥ ॐ लोहिताक्षाय नमः॥ ॐ महाक्षाय नमः॥ ॐ विजयाक्षाय नमः॥ ॐ विशारदाय नमः॥ ॐ संग्रहाय नमः॥ ॐ निग्रहाय नमः॥ ॐ कर्त्रे नमः॥ ॐ सर्पचीरनिवसनाय नमः॥ ॐ मुख्याय नमः॥ ॐ अमुख्याय नमः॥ ॐ देहाय नमः॥ ॐ काहलये नमः॥ ॐ सर्वकामदाय नमः॥ ॐ सर्वकालप्रसादाय नमः॥ ॐ सुबलाय नमः॥ ॐ बलरूपधृगे नमः॥ (.00)
ॐ सर्वकामवराय नमः॥ ॐ सर्वदाय नमः॥ ॐ सर्वतोमुखाय नमः॥ ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः॥ ॐ निपातिने नमः॥ ॐ अवशाय नमः॥ ॐ खगाय नमः॥ ॐ रौद्ररूपाय नमः॥ ॐ अंशवे नमः॥ ॐ आदित्याय नमः॥ ॐ बहुरश्मये नमः॥ ॐ सुवर्चसिने नमः॥ ॐ वसुवेगाय नमः॥ ॐ महावेगाय नमः॥ ॐ मनोवेगाय नमः॥ ॐ निशाचराय नमः॥ ॐ सर्ववासिने नमः॥ ॐ श्रियावासिने नमः॥ ॐ उपदेशकराय नमः॥ ॐ अकराय नमः॥ ॐ मुनये नमः॥ ॐ आत्मनिरालोकाय नमः॥ ॐ संभग्नाय नमः॥ ॐ सहस्रदाय नमः॥ ॐ पक्षिणे नमः॥ ॐ पक्षरूपाय नमः॥ ॐ अतिदीप्ताय नमः॥ ॐ विशाम्पतये नमः॥ ॐ उन्मादाय नमः॥ ॐ मदनाय नमः॥ ॐ कामाय नमः॥ ॐ अश्वत्थाय नमः॥ ॐ अर्थकराय नमः॥ ॐ यशसे नमः॥ ॐ वामदेवाय नमः॥ ॐ वामाय नमः॥ ॐ प्राचे नमः॥ ॐ दक्षिणाय नमः॥ ॐ वामनाय नमः॥ ॐ सिद्धयोगिने नमः॥ ॐ महर्षये नमः॥ ॐ सिद्धार्थाय नमः॥ ॐ सिद्धसाधकाय नमः॥ ॐ भिक्षवे नमः॥ ॐ भिक्षुरूपाय नमः॥ ॐ विपणाय नमः॥ ॐ मृदवे नमः॥ ॐ अव्ययाय नमः॥ ॐ महासेनाय नमः॥ ॐ विशाखाय नमः॥ (350)
ॐ षष्टिभागाय नमः॥ ॐ गवाम्पतये नमः॥ ॐ वज्रहस्ताय नमः॥ ॐ विष्कम्भिने नमः॥ ॐ चमुस्तंभनाय नमः॥ ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः॥ ॐ तालाय नमः॥ ॐ मधवे नमः॥ ॐ मधुकलोचनाय नमः॥ ॐ वाचस्पतये नमः॥ ॐ वाजसनाय नमः॥ ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः॥ ॐ ब्रह्मचारिणे नमः॥ ॐ लोकचारिणे नमः॥ ॐ सर्वचारिणे नमः॥ ॐ विचारविदे नमः॥ ॐ ईशानाय नमः॥ ॐ ईश्वराय नमः॥ ॐ कालाय नमः॥ ॐ निशाचारिणे नमः॥ ॐ पिनाकधृगे नमः॥ ॐ निमितस्थाय नमः॥ ॐ निमित्ताय नमः॥ ॐ नन्दये नमः॥ ॐ नन्दिकराय नमः॥ ॐ हरये नमः॥ ॐ नन्दीश्वराय नमः॥ ॐ नन्दिने नमः॥ ॐ नन्दनाय नमः॥ ॐ नंन्दीवर्धनाय नमः॥ ॐ भगहारिणे नमः॥ ॐ निहन्त्रे नमः॥ ॐ कालाय नमः॥ ॐ ब्रह्मणे नमः॥ ॐ पितामहाय नमः॥ ॐ चतुर्मुखाय नमः॥ ॐ महालिंगाय नमः॥ ॐ चारूलिंगाय नमः॥ ॐ लिंगाध्यक्षाय नमः॥ ॐ सुराध्यक्षाय नमः॥ ॐ योगाध्यक्षाय नमः॥ ॐ युगावहाय नमः॥ ॐ बीजाध्यक्षाय नमः॥ ॐ बीजकर्त्रे नमः॥ ॐ अध्यात्मानुगताय नमः॥ ॐ बलाय नमः॥ ॐ इतिहासाय नमः॥ ॐ सकल्पाय नमः॥ ॐ गौतमाय नमः॥ ॐ निशाकराय नमः॥ (400)
ॐ दम्भाय नमः॥ ॐ अदम्भाय नमः॥ ॐ वैदम्भाय नमः॥ ॐ वश्याय नमः॥ ॐ वशकराय नमः॥ ॐ कलये नमः॥ ॐ लोककर्त्रे नमः॥ ॐ पशुपतये नमः॥ ॐ महाकर्त्रे नमः॥ ॐ अनौषधाय नमः॥ ॐ अक्षराय नमः॥ ॐ परब्रह्मणे नमः॥ ॐ बलवते नमः॥ ॐ शक्राय नमः॥ ॐ नीतये नमः॥ ॐ अनीतये नमः॥ ॐ शुद्धात्मने नमः॥ ॐ मान्याय नमः॥ ॐ शुद्धाय नमः॥ ॐ गतागताय नमः॥ ॐ बहुप्रसादाय नमः॥ ॐ सुस्पप्नाय नमः॥ ॐ दर्पणाय नमः॥ ॐ अमित्रजिते नमः॥ ॐ वेदकराय नमः॥ ॐ मंत्रकराय नमः॥ ॐ विदुषे नमः॥ ॐ समरमर्दनाय नमः॥ ॐ महामेघनिवासिने नमः॥ ॐ महाघोराय नमः॥ ॐ वशिने नमः॥ ॐ कराय नमः॥ ॐ अग्निज्वालाय नमः॥ ॐ महाज्वालाय नमः॥ ॐ अतिधूम्राय नमः॥ ॐ हुताय नमः॥ ॐ हविषे नमः॥ ॐ वृषणाय नमः॥ ॐ शंकराय नमः॥ ॐ नित्यंवर्चस्विने नमः॥ ॐ धूमकेताय नमः॥ ॐ नीलाय नमः॥ ॐ अंगलुब्धाय नमः॥ ॐ शोभनाय नमः॥ ॐ निरवग्रहाय नमः॥ ॐ स्वस्तिदायकाय नमः॥ ॐ स्वस्तिभावाय नमः॥ ॐ भागिने नमः॥ ॐ भागकराय नमः॥ ॐ लघवे नमः॥(450)
ॐ उत्संगाय नमः॥ ॐ महांगाय नमः॥ ॐ महागर्भपरायणाय नमः॥ ॐ कृष्णवर्णाय नमः॥ ॐ सुवर्णाय नमः॥ ॐ सर्वदेहिनामिनिन्द्राय नमः॥ ॐ महापादाय नमः॥ ॐ महाहस्ताय नमः॥ ॐ महाकायाय नमः॥ ॐ महायशसे नमः॥ ॐ महामूर्धने नमः॥ ॐ महामात्राय नमः॥ ॐ महानेत्राय नमः॥ ॐ निशालयाय नमः॥ ॐ महान्तकाय नमः॥ ॐ महाकर्णाय नमः॥ ॐ महोष्ठाय नमः॥ ॐ महाहनवे नमः॥ ॐ महानासाय नमः॥ ॐ महाकम्बवे नमः॥ ॐ महाग्रीवाय नमः॥ ॐ श्मशानभाजे नमः॥ ॐ महावक्षसे नमः॥ ॐ महोरस्काय नमः॥ ॐ अंतरात्मने नमः॥ ॐ मृगालयाय नमः॥ ॐ लंबनाय नमः॥ ॐ लम्बितोष्ठाय नमः॥ ॐ महामायाय नमः॥ ॐ पयोनिधये नमः॥ ॐ महादन्ताय नमः॥ ॐ महाद्रष्टाय नमः॥ ॐ महाजिह्वाय नमः॥ ॐ महामुखाय नमः॥ ॐ महारोम्णे नमः॥ ॐ महाकोशाय नमः॥ ॐ महाजटाय नमः॥ ॐ प्रसन्नाय नमः॥ ॐ प्रसादाय नमः॥ ॐ प्रत्ययाय नमः॥ ॐ गिरिसाधनाय नमः॥ ॐ स्नेहनाय नमः॥ ॐ अस्नेहनाय नमः॥ ॐ अजिताय नमः॥ ॐ महामुनये नमः॥ ॐ वृक्षाकाराय नमः॥ ॐ वृक्षकेतवे नमः॥ ॐ अनलाय नमः॥ ॐ वायुवाहनाय नमः॥ (500)
ॐ गण्डलिने नमः॥
ॐ मेरूधाम्ने नमः॥
ॐ देवाधिपतये नमः॥
ॐ अथर्वशीर्षाय नमः॥
ॐ सामास्या नमः॥
ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः॥
ॐ यजुः॥ पादभुजाय नमः॥
ॐ गुह्याय नमः॥
ॐ प्रकाशाय नमः॥
ॐ जंगमाय नमः॥
ॐ अमोघार्थाय नमः॥
ॐ प्रसादाय नमः॥
ॐ अभिगम्याय नमः॥
ॐ सुदर्शनाय नमः॥
ॐ उपकाराय नमः॥
ॐ प्रियाय नमः॥
ॐ सर्वाय नमः॥
ॐ कनकाय नमः॥
ॐ काञ्चनवच्छये नमः॥
ॐ नाभये नमः॥
ॐ नन्दिकराय नमः॥
ॐ भावाय नमः॥
ॐ पुष्करथपतये नमः॥
ॐ स्थिराय नमः॥
ॐ द्वादशाय नमः॥
ॐ त्रासनाय नमः॥
ॐ आद्याय नमः॥
ॐ यज्ञाय नमः॥
ॐ यज्ञसमाहिताय नमः॥
ॐ नक्तंस्वरूपाय नमः॥
ॐ कलये नमः॥
ॐ कालाय नमः॥
ॐ मकराय नमः॥
ॐ कालपूजिताय नमः॥
ॐ सगणाय नमः॥
ॐ गणकराय नमः॥
ॐ भूतवाहनसारथये नमः॥
ॐ भस्मशयाय नमः॥
ॐ भस्मगोप्त्रे नमः॥
ॐ भस्मभूताय नमः॥
ॐ तरवे नमः॥
ॐ गणाय नमः॥
ॐ लोकपालाय नमः॥
ॐ आलोकाय नमः॥
ॐ महात्मने नमः॥
ॐ सर्वपूजिताय नमः॥
ॐ शुक्लाय नमः॥
ॐ त्रिशुक्लाय नमः॥
ॐ संपन्नाय नमः॥
ॐ शुचये नमः॥ (550)
ॐ भूतनिशेविताय नमः॥
ॐ आश्रमस्थाय नमः॥
ॐ क्रियावस्थाय नमः॥
ॐ विश्वकर्ममतये नमः॥
ॐ वराय नमः॥
ॐ विशालशाखाय नमः॥
ॐ ताम्रोष्ठाय नमः॥
ॐ अम्बुजालाय नमः॥
ॐ सुनिश्चलाय नमः॥
ॐ कपिलाय नमः॥
ॐ कपिशाय नमः॥
ॐ शुक्लाय नमः॥
ॐ आयुषे नमः॥
ॐ पराय नमः॥
ॐ अपराय नमः॥
ॐ गंधर्वाय नमः॥
ॐ अदितये नमः॥
ॐ ताक्ष्याय नमः॥
ॐ सुविज्ञेयाय नमः॥
ॐ सुशारदाय नमः॥
ॐ परश्वधायुधाय नमः॥
ॐ देवाय नमः॥
ॐ अनुकारिणे नमः॥
ॐ सुबान्धवाय नमः॥
ॐ तुम्बवीणाय नमः॥
ॐ महाक्रोधाय नमः॥
ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः॥
ॐ जलेशयाय नमः॥
ॐ उग्राय नमः॥
ॐ वंशकराय नमः॥
ॐ वंशाय नमः॥
ॐ वंशानादाय नमः॥
ॐ अनिन्दिताय नमः॥
ॐ सर्वांगरूपाय नमः॥
ॐ मायाविने नमः॥
ॐ सुहृदे नमः॥
ॐ अनिलाय नमः॥
ॐ अनलाय नमः॥
ॐ बन्धनाय नमः॥
ॐ बन्धकर्त्रे नमः॥
ॐ सुवन्धनविमोचनाय नमः॥
ॐ सयज्ञयारये नमः॥
ॐ सकामारये नमः॥
ॐ महाद्रष्टाय नमः॥
ॐ महायुधाय नमः॥
ॐ बहुधानिन्दिताय नमः॥
ॐ शर्वाय नमः॥
ॐ शंकराय नमः॥
ॐ शं कराय नमः॥
ॐ अधनाय नमः॥ (600)
ॐ अमरेशाय नमः॥
ॐ महादेवाय नमः॥
ॐ विश्वदेवाय नमः॥
ॐ सुरारिघ्ने नमः॥
ॐ अहिर्बुद्धिन्याय नमः॥
ॐ अनिलाभाय नमः॥
ॐ चेकितानाय नमः॥
ॐ हविषे नमः॥
ॐ अजैकपादे नमः॥
ॐ कापालिने नमः॥
ॐ त्रिशंकवे नमः॥
ॐ अजिताय नमः॥
ॐ शिवाय नमः॥
ॐ धन्वन्तरये नमः॥
ॐ धूमकेतवे नमः॥
ॐ स्कन्दाय नमः॥
ॐ वैश्रवणाय नमः॥
ॐ धात्रे नमः॥
ॐ शक्राय नमः॥
ॐ विष्णवे नमः॥
ॐ मित्राय नमः॥
ॐ त्वष्ट्रे नमः॥
ॐ ध्रुवाय नमः॥
ॐ धराय नमः॥
ॐ प्रभावाय नमः॥
ॐ सर्वगोवायवे नमः॥
ॐ अर्यम्णे नमः॥
ॐ सवित्रे नमः॥
ॐ रवये नमः॥
ॐ उषंगवे नमः॥
ॐ विधात्रे नमः॥
ॐ मानधात्रे नमः॥
ॐ भूतवाहनाय नमः॥
ॐ विभवे नमः॥
ॐ वर्णविभाविने नमः॥
ॐ सर्वकामगुणवाहनाय नमः॥
ॐ पद्मनाभाय नमः॥
ॐ महागर्भाय नमः॥
चन्द्रवक्त्राय नमः॥
ॐ अनिलाय नमः॥
ॐ अनलाय नमः॥
ॐ बलवते नमः॥
ॐ उपशान्ताय नमः॥
ॐ पुराणाय नमः॥
ॐ पुण्यचञ्चवे नमः॥
ॐ ईरूपाय नमः॥
ॐ कुरूकर्त्रे नमः॥
ॐ कुरूवासिने नमः॥
ॐ कुरूभूताय नमः॥
ॐ गुणौषधाय नमः॥ (650)
ॐ सर्वाशयाय नमः॥
ॐ दर्भचारिणे नमः॥
ॐ सर्वप्राणिपतये नमः॥
ॐ देवदेवाय नमः॥
ॐ सुखासक्ताय नमः॥
ॐ सत स्वरूपाय नमः॥
ॐ असत् रूपाय नमः॥
ॐ सर्वरत्नविदे नमः॥
ॐ कैलाशगिरिवासने नमः॥
ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः॥
ॐ कूलहारिणे नमः॥
ॐ कुलकर्त्रे नमः॥
ॐ बहुविद्याय नमः॥
ॐ बहुप्रदाय नमः॥
ॐ वणिजाय नमः॥
ॐ वर्धकिने नमः॥
ॐ वृक्षाय नमः॥
ॐ बकुलाय नमः॥
ॐ चंदनाय नमः॥
ॐ छदाय नमः॥
ॐ सारग्रीवाय नमः॥
ॐ महाजत्रवे नमः॥
ॐ अलोलाय नमः॥
ॐ महौषधाय नमः॥
ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः॥
ॐ छन्दोव्याकरणोत्तर-सिद्धार्थाय नमः॥
ॐ सिंहनादाय नमः॥
ॐ सिंहद्रंष्टाय नमः॥
ॐ सिंहगाय नमः॥
ॐ सिंहवाहनाय नमः॥
ॐ प्रभावात्मने नमः॥
ॐ जगतकालस्थालाय नमः॥
ॐ लोकहिताय नमः॥
ॐ तरवे नमः॥
ॐ सारंगाय नमः॥
ॐ नवचक्रांगाय नमः॥
ॐ केतुमालिने नमः॥
ॐ सभावनाय नमः॥
ॐ भूतालयाय नमः॥
ॐ भूतपतये नमः॥
ॐ अहोरात्राय नमः॥
ॐ अनिन्दिताय नमः॥
ॐ सर्वभूतवाहित्रे नमः॥
ॐ सर्वभूतनिलयाय नमः॥
ॐ विभवे नमः॥
ॐ भवाय नमः॥
ॐ अमोघाय नमः॥
ॐ संयताय नमः॥
ॐ अश्वाय नमः॥
ॐ भोजनाय नमः॥(700)
ॐ प्राणधारणाय नमः॥
ॐ धृतिमते नमः॥
ॐ मतिमते नमः॥
ॐ दक्षाय नमः॥
ॐ सत्कृयाय नमः॥
ॐ युगाधिपाय नमः॥
ॐ गोपाल्यै नमः॥
ॐ गोपतये नमः॥
ॐ ग्रामाय नमः॥
ॐ गोचर्मवसनाय नमः॥
ॐ हरये नमः॥
ॐ हिरण्यबाहवे नमः॥
ॐ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः॥
ॐ प्रकृष्टारये नमः॥
ॐ महाहर्षाय नमः॥
ॐ जितकामाय नमः॥
ॐ जितेन्द्रियाय नमः॥
ॐ गांधाराय नमः॥
ॐ सुवासाय नमः॥
ॐ तपः॥सक्ताय नमः॥
ॐ रतये नमः॥
ॐ नराय नमः॥
ॐ महागीताय नमः॥
ॐ महानृत्याय नमः॥
ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः॥
ॐ महाकेतवे नमः॥
ॐ महाधातवे नमः॥
ॐ नैकसानुचराय नमः॥
ॐ चलाय नमः॥
ॐ आवेदनीयाय नमः॥
ॐ आदेशाय नमः॥
ॐ सर्वगंधसुखावहाय नमः॥
ॐ तोरणाय नमः॥
ॐ तारणाय नमः॥
ॐ वाताय नमः॥
ॐ परिधये नमः॥
ॐ पतिखेचराय नमः॥
ॐ संयोगवर्धनाय नमः॥
ॐ वृद्धाय नमः॥
ॐ गुणाधिकाय नमः॥
ॐ अतिवृद्धाय नमः॥
ॐ नित्यात्मसहायाय नमः॥
ॐ देवासुरपतये नमः॥
ॐ पत्ये नमः॥
ॐ युक्ताय नमः॥
ॐ युक्तबाहवे नमः॥
ॐ दिविसुपर्वदेवाय नमः॥
ॐ आषाढाय नमः॥
ॐ सुषाढ़ाय नमः॥
ॐ ध्रुवाय नमः॥ (750)
ॐ हरिणाय नमः॥
ॐ हराय नमः॥
ॐ आवर्तमानवपुषे नमः॥
ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः॥
ॐ महापथाय नमः॥
ॐ विमर्षशिरोहारिणे नमः॥
ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः॥
ॐ अक्षरथयोगिने नमः॥
ॐ सर्वयोगिने नमः॥
ॐ महाबलाय नमः॥
ॐ समाम्नायाय नमः॥
ॐ असाम्नायाय नमः॥
ॐ तीर्थदेवाय नमः॥
ॐ महारथाय नमः॥
ॐ निर्जीवाय नमः॥
ॐ जीवनाय नमः॥
ॐ मंत्राय नमः॥
ॐ शुभाक्षाय नमः॥
ॐ बहुकर्कशाय नमः॥
ॐ रत्नप्रभूताय नमः॥
ॐ रत्नांगाय नमः॥
ॐ महार्णवनिपानविदे नमः॥
ॐ मूलाय नमः॥
ॐ विशालाय नमः॥
ॐ अमृताय नमः॥
ॐ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः॥
ॐ तपोनिधये नमः॥
ॐ आरोहणाय नमः॥
ॐ अधिरोहाय नमः॥
ॐ शीलधारिणे नमः॥
ॐ महायशसे नमः॥
ॐ सेनाकल्पाय नमः॥
ॐ महाकल्पाय नमः॥
ॐ योगाय नमः॥
ॐ युगकराय नमः॥
ॐ हरये नमः॥
ॐ युगरूपाय नमः॥
ॐ महारूपाय नमः॥
ॐ महानागहतकाय नमः॥
ॐ अवधाय नमः॥
ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः॥
ॐ पादाय नमः॥
ॐ पण्डिताय नमः॥
ॐ अचलोपमाय नमः॥
ॐ बहुमालाय नमः॥
ॐ महामालाय नमः॥
ॐ शशिहरसुलोचनाय नमः॥
ॐ विस्तारलवणकूपाय नमः॥
ॐ त्रिगुणाय नमः॥
ॐ सफलोदयाय नमः॥ (800)
ॐ त्रिलोचनाय नमः॥
ॐ विषण्डागाय नमः॥
ॐ मणिविद्धाय नमः॥
ॐ जटाधराय नमः॥
ॐ बिन्दवे नमः॥
ॐ विसर्गाय नमः॥
ॐ सुमुखाय नमः॥
ॐ शराय नमः॥
ॐ सर्वायुधाय नमः॥
ॐ सहाय नमः॥
ॐ सहाय नमः॥
ॐ निवेदनाय नमः॥
ॐ सुखाजाताय नमः॥
ॐ सुगन्धराय नमः॥
ॐ महाधनुषे नमः॥
ॐ गंधपालिभगवते नमः॥
ॐ सर्वकर्मोत्थानाय नमः॥
ॐ मन्थानबहुलवायवे नमः॥
ॐ सकलाय नमः॥
ॐ सर्वलोचनाय नमः॥
ॐ तलस्तालाय नमः॥
ॐ करस्थालिने नमः॥
ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः॥
ॐ महते नमः॥
ॐ छात्राय नमः॥
ॐ सुच्छत्राय नमः॥
ॐ विख्यातलोकाय नमः॥
ॐ सर्वाश्रयक्रमाय नमः॥
ॐ मुण्डाय नमः॥
ॐ विरूपाय नमः॥
ॐ विकृताय नमः॥
ॐ दण्डिने नमः॥
ॐ कुदण्डिने नमः॥
ॐ विकुर्वणाय नमः॥
ॐ हर्यक्षाय नमः॥
ॐ ककुभाय नमः॥
ॐ वज्रिणे नमः॥
ॐ शतजिह्वाय नमः॥
ॐ सहस्रपदे नमः॥
ॐ देवेन्द्राय नमः॥
ॐ सर्वदेवमयाय नमः॥
ॐ गुरवे नमः॥
ॐ सहस्रबाहवे नमः॥
ॐ सर्वांगाय नमः॥
ॐ शरण्याय नमः॥
ॐ सर्वलोककृते नमः॥
ॐ पवित्राय नमः॥
ॐ त्रिककुन्मंत्राय नमः॥
ॐ कनिष्ठाय नमः॥
ॐ कृष्णपिंगलाय नमः॥ (850)
ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः॥
ॐ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः॥
ॐ पद्मगर्भाय नमः॥
ॐ महागर्भाय नमः॥
ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः॥
ॐ जलोद्भावाय नमः॥
ॐ गभस्तये नमः॥
ॐ ब्रह्मकृते नमः॥
ॐ ब्रह्मिणे नमः॥
ॐ ब्रह्मविदे नमः॥
ॐ ब्राह्मणाय नमः॥
ॐ गतये नमः॥
ॐ अनंतरूपाय नमः॥
ॐ नैकात्मने नमः॥
ॐ स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः॥
ॐ उर्ध्वगात्मने नमः॥
ॐ पशुपतये नमः॥
ॐ वातरंहसे नमः॥
ॐ मनोजवाय नमः॥
ॐ चंदनिने नमः॥
ॐ पद्मनालाग्राय नमः॥
ॐ सुरभ्युत्तारणाय नमः॥
ॐ नराय नमः॥
ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणमे नमः॥
ॐ नीलमौलये नमः॥
ॐ पिनाकधृषे नमः॥
ॐ उमापतये नमः॥
ॐ उमाकान्ताय नमः॥
ॐ जाह्नवीधृषे नमः॥
ॐ उमादवाय नमः॥
ॐ वरवराहाय नमः॥
ॐ वरदाय नमः॥
ॐ वरेण्याय नमः॥
ॐ सुमहास्वनाय नमः॥
ॐ महाप्रसादाय नमः॥
ॐ दमनाय नमः॥
ॐ शत्रुघ्ने नमः॥
ॐ श्वेतपिंगलाय नमः॥
ॐ पीतात्मने नमः॥
ॐ परमात्मने नमः॥
ॐ प्रयतात्मने नमः॥
ॐ प्रधानधृषे नमः॥
ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः॥
ॐ त्रक्षाय नमः॥
ॐ धर्मसाधारणवराय नमः॥
ॐ चराचरात्मने नमः॥
ॐ सूक्ष्मात्मने नमः॥
ॐ अमृतगोवृषेश्वराय नमः॥
ॐ साध्यर्षये नमः॥
ॐ आदित्यवसवे नमः॥ (900)
ॐ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः॥
ॐ व्यासाय नमः॥
ॐ सर्गसुसंक्षेपविस्तराय नमः॥
ॐ पर्ययोनराय नमः॥
ॐ ऋतवे नमः॥
ॐ संवत्सराय नमः॥
ॐ मासाय नमः॥
ॐ पक्षाय नमः॥
ॐ संख्यासमापनाय नमः॥
ॐ कलायै नमः॥
ॐ काष्ठायै नमः॥
ॐ लवेभ्यो नमः॥
ॐ मात्रेभ्यो नमः॥
ॐ मुहूर्ताहः॥क्षपाभ्यो नमः॥
ॐ क्षणेभ्यो नमः॥
ॐ विश्वक्षेत्राय नमः॥
ॐ प्रजाबीजाय नमः॥
ॐ लिंगाय नमः॥
ॐ आद्यनिर्गमाय नमः॥
ॐ सत् स्वरूपाय नमः॥
ॐ असत् रूपाय नमः॥
ॐ व्यक्ताय नमः॥
ॐ अव्यक्ताय नमः॥
ॐ पित्रे नमः॥
ॐ मात्रे नमः॥
ॐ पितामहाय नमः॥
ॐ स्वर्गद्वाराय नमः॥
ॐ प्रजाद्वाराय नमः॥
ॐ मोक्षद्वाराय नमः॥
ॐ त्रिविष्टपाय नमः॥
ॐ निर्वाणाय नमः॥
ॐ ह्लादनाय नमः॥
ॐ ब्रह्मलोकाय नमः॥
ॐ परागतये नमः॥
ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः॥
ॐ देवासुरपरायणाय नमः॥
ॐ देवासुरगुरूवे नमः॥
ॐ देवाय नमः॥
ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः॥
ॐ देवासुरमहामात्राय नमः॥
ॐ देवासुरमहामात्राय नमः॥
ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः॥
ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः॥
ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः॥
ॐ देवातिदेवाय नमः॥
ॐ देवर्षये नमः॥
ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः॥
ॐ विश्वाय नमः॥
ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः॥
ॐ सर्वदेवमयाय नमः॥(950)
ॐ अचिंत्याय नमः॥
ॐ देवात्मने नमः॥
ॐ आत्मसंबवाय नमः॥
ॐ उद्भिदे नमः॥
ॐ त्रिविक्रमाय नमः॥
ॐ वैद्याय नमः॥
ॐ विरजाय नमः॥
ॐ नीरजाय नमः॥
ॐ अमराय नमः॥
ॐ इड्याय नमः॥
ॐ हस्तीश्वराय नमः॥
ॐ व्याघ्राय नमः॥
ॐ देवसिंहाय नमः॥
ॐ नरर्षभाय नमः॥
ॐ विभुदाय नमः॥
ॐ अग्रवराय नमः॥
ॐ सूक्ष्माय नमः॥
ॐ सर्वदेवाय नमः॥
ॐ तपोमयाय नमः॥
ॐ सुयुक्ताय नमः॥
ॐ शोभनाय नमः॥
ॐ वज्रिणे नमः॥
ॐ प्रासानाम्प्रभवाय नमः॥
ॐ अव्ययाय नमः॥
ॐ गुहाय नमः॥
ॐ कान्ताय नमः॥
ॐ निजसर्गाय नमः॥
ॐ पवित्राय नमः॥
ॐ सर्वपावनाय नमः॥
ॐ श्रृंगिणे नमः॥
ॐ श्रृंगप्रियाय नमः॥
ॐ बभ्रवे नमः॥
ॐ राजराजाय नमः॥
ॐ निरामयाय नमः॥
ॐ अभिरामाय नमः॥
ॐ सुरगणाय नमः॥
ॐ विरामाय नमः॥
ॐ सर्वसाधनाय नमः॥
ॐ ललाटाक्षाय नमः॥
ॐ विश्वदेवाय नमः॥
ॐ हरिणाय नमः॥
ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः॥
ॐ स्थावरपतये नमः॥
ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः॥
ॐ सिद्धार्थाय नमः॥
ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः॥
ॐ अचिन्ताय नमः॥
ॐ सत्यव्रताय नमः॥
ॐ शुचये नमः॥
ॐ व्रताधिपाय नमः॥
ॐ पराय नमः॥
ॐ ब्रह्मणे नमः॥
ॐ भक्तानांपरमागतये नमः॥
ॐ विमुक्ताय नमः॥
ॐ मुक्ततेजसे नमः॥
ॐ श्रीमते नमः॥
ॐ श्रीवर्धनाय नमः॥
ॐ श्री जगते नमः॥ (1000
ॐ पूर्णमदः॥ पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।
ॐ शांतिः॥ शांतिः॥ शांतिः॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here