The Different Vedic Names for the Houses—Astrologer Vind Goel
.st: Bhava Lagna, Kalpa, Tanu, Udaya, Vilagna
.nd: Artha, Dhana, Nyana, Swa, Vak, Vitta
.rd: Dhairya, Dushchikya, Sahodara, Veerya, Vikrama
4th: Ambu, Geha, Hibuka, Jala, Matru, Rasatala, Sukha, Vidya, Vriddhi
5th: Deva, Dhee, Nandana, Panchaka, Pitru, Putra, Santana
6th: Bhaya, Ripu, Roga, Shashta, Shastra, Shatru
7th: Asta, Dyuna, Gamana, Jamitra, Kama, Saptama
8th: Mrityu, Parabhava, Rana, Randhra, Vinasha
9th: Dharma, Nava, Shubha, Tapu
1.th: Aspdad, Gnana, Karma, Kha, Madhya Lagna, Meshurana, Vyapara
11th: Aya, Labh, Upantya
12th: Antya, Dwadashaka, Rina, Vyaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here